Print

Finansiniai rodikliai gruodžio 31 dienai:
Veiklos ataskaita
Audito išvada
Biudžeto sąmatos vykdymas
Biudžeto išlaidų plano vykdymas
Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Prinigų srautų ataskaita
Priedai prie finansinės ataskaitos
Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvircio rodikliai:
Biudžeto sąmatos vykdymas
Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

II ketvircio rodikliai:
Atsargų vertės
Biudžeto sąmatos vykdymas
Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Ilgalaikio materialiojo turto vertės
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

I ketvircio rodikliai:
Atsargų vertės
Biudžeto sąmatos vykdymas
Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Ilgalaikio materialiojo turto vertės
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita