Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
,,DO UT DES“ Duodu, kad duotum

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, kad jų vaikas būtų ugdomas centro Žeimenos skyriuje, pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą mokytis;

2. įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš ankstesnės ugdymo institucijos;

3. mokinio charakteristiką iš ankstesnės ugdymo institucijos;

4. vaiko sveikatos pažymėjimą (027-1/a forma);

5. sutrikimo pagrįstumui: stacionarinio gydymo išvadą ir rekomendacijas (arba psichiatro pažymą/siuntimą ir rekomendaciją mokytis Žeimenos skyriuje);

6. pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo (su nustatytais dideliais ar labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais).

Dokumentus galima siųsti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Į Žeimenos skyrių vaikai ar paaugliai gali būti siunčiami tiktai tada, kai vietos specialistų pagalba mokykloje ar savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nesuteikia laukiamų rezultatų.

Į Žeimenos skyrių priimami mokiniai iš įvairių šalies regionų, kuriems psichiatro nustatyti elgesio sutrikimai (F91, F92) ir pedagoginės psichologinės tarnybos dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Skyriaus veikla organizuojama keturiais pagalbos ir ugdymo proceso  etapais:

Adaptacinis etapas (iki 2 mėn.), kurio metu visapusiškai įvertinama vaiko socialinė, ugdymo ir sveikatos būsenų situacija. Parengiamas  mokinio ugdymosi planas.

Poadaptacinis etapas (iki 1,5 metų), kurio metu  teikiama plane numatyta pagalba, organizuojamas ugdymas, vykdomas darbas su šeima, siekiama formuotis saugiam prieraišumo santykiui tarp mokinio ir vieno iš skyriaus darbuotojo.

Pasirengimo integracijai etapas (2 mėn.). Ieškomi palankiausi vaikui sprendimui dėl tolesnio jo gyvenimo, ugdymosi jo gyvenamojoje aplinkoje.

Integracijos stebėsenos etapas (1 metai). Kartą per mėnesį įvertinama situacija vaiko aplinkoje, į kurią buvo grąžintas. Teikia mobilią konsultacinę pagalbą šeimai, mokytojams ir kitiems specialistams.

Mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama psichologinė pagalba:

Žeimenos skyriaus psichologės rūpinasi skyriuje gyvenančių ir besiugdančių mokinių psichine sveikata ir palankių psichologinių ugdymosi sąlygų sudarymu, nuolatiniu emocinės paramos ir palaikymo Žeimenos skyriuje gyvenantiems ir besiugdantiems vaikams teikimu, visuose jų buvimo šiame skyriuje etapuose.

     Vykdoma stebėsena, numatomi elgesio korekcijos metodai, taikomos elgesio valdymo technikos: elgesio stebėjimas, elgesio lapų vertinimas, elgesio korekcija: skatinimas/pastiprinimas, slopinimas, netinkamo elgesio prevencija.

      Psichologiniam įvertinimui naudojama: ASEBA (The Achenbach System of Empirically Based Assessment)  vaikų elgesio ir emocinių sunkumų įvertinimo metodika.

Mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama socialinė pagalba:

Socialiniai darbuotojai pamainomis užtikrina darbą visą parą, atsakingi už:

      Žeimenos skyriuje gyvenančių ir besiugdančių vaikų  saugumą, dienos struktūros laikymąsi, moko juos socialinių, higienos įgūdžių, padeda spręsti socialines problemas, užtikrina saugų mokinių atvykimą/išvykimą.

      Kūria ir palaiko šeimai artimą, jaukią namelių aplinką.

      Padeda susiruošti į mokyklą, lydi į pamokas, talkina pedagogams pamokų ir pertraukų metu.

      Organizuoja popamokinę veiklą, taiko užsiėmimus pagal individualius vaiko pomėgius, tobulina individualius vaikų gabumus.

      Vykdo psichoaktyvių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių, delinkventinio elgesio prevenciją, moko tinkamo elgesio.

Žeimenos skyriaus veikla grindžiama komandinio darbo principais.

Nuolat vyksta darbuotojų susirinkimai ir darbo  veiklų aptarimai, ieškoma optimalių problemų sprendimo būdų, nenutrūkstamai bendradarbiaujama su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Žeimenos skyrius – Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro padalinys, kuris nėra juridinis asmuo. Veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų fondų.

Žeimenos skyriaus veiklos tikslas – teikti kokybiškas švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas bei personalizuotą ugdymą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, glaudžiai bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant padėti vaikams sėkmingai prisitaikyti visuomenėje.

Žeimenos skyriaus veiklos uždaviniai:

Sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas, leidžiančias vaikui užmegzti ir formuoti saugiu prieraišumu grįstus santykius, atskleisti savo galias siekiant optimalios mokymosi pažangos, išmokti valdyti savo elgesį, tinkamai spręsti problemas ir sėkmingai prisitaikyti visuomenėje;

Įgalinti vaiko tėvus (globėjus rūpintojus) suprasti ir valdyti vaiko elgesį, palaikyti pagarba grįstus, vaiko savivertę stiprinančius tarpusavio santykius;

Laiduoti sklandų vaiko integracijos į jo nuolatinę gyvenamąją ir mokymosi vietą procesą bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), atsakingais savivaldybės atstovais, mokyklos, kurioje ugdysis vaikas, personalu;

Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą švietimo įstaigų specialistams, dirbantiems su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyriuje apgyvendinama ne daugiau kaip 20 vaikų, keturiuose komfortiškuose namukuose. Namų projektą sudaro keturi individualūs vienaaukščiai namai. Kiekvieno namelio plotas siekia beveik 100 kv. m ploto. Juose įrengta po keturis gyvenamuosius kambarius: trys skirti vaikams, likęs – aptarnaujančiam personalui. Vienu metu gali gyventi iki dvidešimties vaikų, po vieną-du kambaryje, priklausomai nuo jų poreikių.

Mokiniai ugdomi pagal pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (5-8 kl.). Žeimenos skyriuje vaikai mokosi iki 2 m. Ugdymas organizuojamas, pirmiausia siekiant atkurti mokymosi motyvaciją, kai vaikui organizuojama mokymosi pagalba pagal bendrąsias ugdymo programas, jas pritaikant individualiems ugdymosi poreikiams, sudarant mokinio individualų planą.

 

Žeimenos skyriaus vedėja Renalda Kelpšienė,

Buveinės adresas: Žeimenos g. 165,

Kauno m. sav., LT-49329 , Tel.: (8 37) 451434;

el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sprendimas dėl Žeimenos skyriaus steigimo buvo priimtas Švietimo ir mokslo ministerijoje sudarytoje darbo grupėje 2016 m. pradžioje.

Nuoroda į ministerijos straipsnius: http://www.smm.lt/web/lt/search?query=emocij%C5%B3+ir+elgesio+sutrikim%C5%B3&search

2016 m. kovo 25 d. statybų pradžios pažymėjimo iškilmės – į žemę įleista kapsulė.

Žeimenos skyriaus įsteigimo data: 2016-09-01. 

Žeimenos skyrius savo veiklą pradėjo: 2016-09-19. 

Švietimo ir mokslo ministerija šio centro statyboms iš Valstybės investicijų programos iš viso skyrė 1 mln. eurų.

Iškilmingas Žeimenos skyriaus atidarymas vyko 2016-09-27.

 

Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščiai

Statybos mokymo skyrius
Socialinių paslaugų skyriusAtnaujinamas mokymo centras
pagal Statybos sektorinio praktinio
mokymo centro (SSPMC) infrastruktūros
plėtra projektą
(09.1.2-CVPA-V-721-05-0003)
Plačiau, spausti čia