Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
,,DO UT DES“ Duodu, kad duotum

Žeimenos skyrius – Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro padalinys, kuris nėra juridinis asmuo. Veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų fondų.

Žeimenos skyriaus veiklos tikslas – teikti kokybiškas švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas bei personalizuotą ugdymą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, glaudžiai bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant padėti vaikams sėkmingai prisitaikyti visuomenėje.

Žeimenos skyriaus veiklos uždaviniai:

Sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas, leidžiančias vaikui užmegzti ir formuoti saugiu prieraišumu grįstus santykius, atskleisti savo galias siekiant optimalios mokymosi pažangos, išmokti valdyti savo elgesį, tinkamai spręsti problemas ir sėkmingai prisitaikyti visuomenėje;

Įgalinti vaiko tėvus (globėjus rūpintojus) suprasti ir valdyti vaiko elgesį, palaikyti pagarba grįstus, vaiko savivertę stiprinančius tarpusavio santykius;

Laiduoti sklandų vaiko integracijos į jo nuolatinę gyvenamąją ir mokymosi vietą procesą bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), atsakingais savivaldybės atstovais, mokyklos, kurioje ugdysis vaikas, personalu;

Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą švietimo įstaigų specialistams, dirbantiems su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyriuje apgyvendinama ne daugiau kaip 20 vaikų, keturiuose komfortiškuose namukuose. Namų projektą sudaro keturi individualūs vienaaukščiai namai. Kiekvieno namelio plotas siekia beveik 100 kv. m ploto. Juose įrengta po keturis gyvenamuosius kambarius: trys skirti vaikams, likęs – aptarnaujančiam personalui. Vienu metu gali gyventi iki dvidešimties vaikų, po vieną-du kambaryje, priklausomai nuo jų poreikių.

Mokiniai ugdomi pagal pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (5-8 kl.). Žeimenos skyriuje vaikai mokosi iki 2 m. Ugdymas organizuojamas, pirmiausia siekiant atkurti mokymosi motyvaciją, kai vaikui organizuojama mokymosi pagalba pagal bendrąsias ugdymo programas, jas pritaikant individualiems ugdymosi poreikiams, sudarant mokinio individualų planą.

 

Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščiai

Statybos mokymo skyrius
Socialinių paslaugų skyrius