Gimnazijos skyrius

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro gimnazijos skyrius įkurtas 2010 metais birželio 23 d., akreditavus vykdomą vidurinio ugdymo programą. Pagrindinė skyriaus paskirtis – vykdyti švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.  Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją bei 9-10 klasių (I-II gimnazijos klasės) mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Gimnazijos skyriaus I – II gimnazijos klasėse mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, mokymosi pagal formaliojo švietimo programas  ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

Gimnazijos III-IV klasėse mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.

Gimnazijos skyriaus uždaviniai: 

  • šiuolaikiškai teikti geros kokybės vidurinį išsilavinimą visiems jo siekiantiems mokiniams, tenkinant pagal galimybes jų poreikius ir interesus;
  • laiduoti programos turinio lankstumą ir variantiškumą, programos turinio ir jo perteikimo būdų dermę, individualizuotos programos ir mokinių poreikių bei gebėjimų, vykdomų programų ir valstybės nustatytų išsilavinimo standartų atitikimą;
  • kurti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę; 
  • sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, grįsti savo veiklą humanistine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.

Mokiniai gali dalyvauti plačioje neformaliojo ugdymo veikloje. Kiekvienais metais dalis mokinių išvyksta į tarptautinius projektus gilinti profesinių gebėjimų, pažinti svečią šalį, tobulinti šnekamąją užsienio kalbą.

Mokymasis mūsų ugdymo įstaigos gimnazijos skyriuje- patikimiausias kelias į saugią savarankišką žmogaus ateitį. Laukiame jūsų mūsų mokymo centre.