Žeimenos skyrius

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, kad jų vaikas būtų ugdomas centro Žeimenos skyriuje, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą mokytis;
  2. įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš ankstesnės ugdymo institucijos;
  3. mokinio charakteristiką iš ankstesnės ugdymo institucijos;
  4. vaiko sveikatos pažymėjimą (027-1/a forma);
  5. sutrikimo pagrįstumui: stacionarinio gydymo išvadą ir rekomendacijas (arba psichiatro pažymą/siuntimą ir rekomendaciją mokytis Žeimenos skyriuje);
  6. pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo (su nustatytais dideliais ar labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais).

Dokumentus galima siųsti: info@profcentras.lt

Į Žeimenos skyrių vaikai ar paaugliai gali būti siunčiami tiktai tada, kai vietos specialistų pagalba mokykloje ar savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nesuteikia laukiamų rezultatų.

Į Žeimenos skyrių priimami mokiniai iš įvairių šalies regionų, kuriems psichiatro nustatyti elgesio sutrikimai (F91, F92) ir pedagoginės psichologinės tarnybos dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Žeimenos skyrius – Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro padalinys, kuris nėra juridinis asmuo. Veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų fondų.

Žeimenos skyriaus veiklos tikslas – teikti kokybiškas švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas bei personalizuotą ugdymą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, glaudžiai bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant padėti vaikams sėkmingai prisitaikyti visuomenėje.

Žeimenos skyriaus veiklos uždaviniai:

  1. Sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas, leidžiančias vaikui užmegzti ir formuoti saugiu prieraišumu grįstus santykius, atskleisti savo galias siekiant optimalios mokymosi pažangos, išmokti valdyti savo elgesį, tinkamai spręsti problemas ir sėkmingai prisitaikyti visuomenėje;
  2. Įgalinti vaiko tėvus (globėjus rūpintojus) suprasti ir valdyti vaiko elgesį, palaikyti pagarba grįstus, vaiko savivertę stiprinančius tarpusavio santykius;
  3. Laiduoti sklandų vaiko integracijos į jo nuolatinę gyvenamąją ir mokymosi vietą procesą bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), atsakingais savivaldybės atstovais, mokyklos, kurioje ugdysis vaikas, personalu;
  4. Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą švietimo įstaigų specialistams, dirbantiems su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyriuje apgyvendinama ne daugiau kaip 20 vaikų, keturiuose komfortiškuose namukuose. Namų projektą sudaro keturi individualūs vienaaukščiai namai. Kiekvieno namelio plotas siekia beveik 100 kv. m ploto. Juose įrengta po keturis gyvenamuosius kambarius: trys skirti vaikams, likęs – aptarnaujančiam personalui. Vienu metu gali gyventi iki dvidešimties vaikų, po vieną-du kambaryje, priklausomai nuo jų poreikių.

Mokiniai ugdomi pagal pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (5-8 kl.). Žeimenos skyriuje vaikai mokosi iki 2 m. Ugdymas organizuojamas, pirmiausia siekiant atkurti mokymosi motyvaciją, kai vaikui organizuojama mokymosi pagalba pagal bendrąsias ugdymo programas, jas pritaikant individualiems ugdymosi poreikiams, sudarant mokinio individualų planą.

Žeimenos skyriaus vedėja Renalda Kelpšienė,
Buveinės adresas: Žeimenos g. 165, Kauno m. sav., LT-49329,
Tel.: (8 37) 451434;
el. p.:
info@profcentras.lt

Sprendimas dėl Žeimenos skyriaus steigimo buvo priimtas Švietimo ir mokslo ministerijoje sudarytoje darbo grupėje 2016 m. pradžioje.

Nuoroda į ministerijos straipsnius

2016 m. kovo 25 d. statybų pradžios pažymėjimo iškilmės – į žemę įleista kapsulė.

Žeimenos skyriaus įsteigimo data: 2016-09-01.

Žeimenos skyrius savo veiklą pradėjo: 2016-09-19.

Švietimo ir mokslo ministerija šio centro statyboms iš Valstybės investicijų programos iš viso skyrė 1 mln. eurų.

Iškilmingas Žeimenos skyriaus atidarymas vyko 2016-09-27.